04 - 08 بهمن ماه: Task 1 Analysis - Graph

10 - 17 بهمن ماه: کارگاه Writing  Task Response

11 - 13 - 15 بهمن ماه: کارگاه IELTS Speaking - All Parts

12 - 18 - 20 بهمن ماه: کارگاه IELTS Listening - Multiple Choice

12 - 25 - 27 - 29 بهمن ماه: کارگاه IELTS Reading - Analyses Debates

18 - 21 بهمن ماه: کارگاه IELTS Speaking - Tests & Practice

26 - 28 - 30 بهمن ماه و 1 اسفند ماه: کارگاه IELTS Grammar